Mẫu thiết kế tìm thấy trong danh mục "Papervision 3D"

Trang: 1 
Loại: Mẫu Website Flash
Số: #32799
Đã bán: 9
Giá: 1.440.500 Đ
Giá duy nhất: 70.950.000 Đ
Loại: Mẫu Website Flash
Số: #32024
Đã bán: 7
Giá: 1.462.000 Đ
Giá duy nhất: 82.775.000 Đ
Loại: Mẫu Website Flash
Số: #30923
Đã bán: 5
Giá: 1.548.000 Đ
Giá duy nhất: 70.950.000 Đ
Loại: Mẫu Quản trị Nội dung Flash
Số: #30005
Đã bán: 16
Giá: 2.128.500 Đ
Giá duy nhất: 182.750.000 Đ
Loại: Mẫu Website Flash
Số: #30727
Đã bán: 6
Giá: 1.827.500 Đ
Giá duy nhất: 75.250.000 Đ
Loại: Mẫu Website Flash
Số: #29698
Đã bán: 9
Giá: 1.483.500 Đ
Giá duy nhất: 70.950.000 Đ
Loại: Mẫu Website Flash
Số: #27907
Đã bán: 5
Giá: 2.580.000 Đ
Giá duy nhất: 96.750.000 Đ
Loại: Mẫu Quản trị Nội dung Flash
Số: #26789
Đã bán: 17
Giá: 2.128.500 Đ
Giá duy nhất: 182.750.000 Đ
Loại: Mẫu Website Flash
Số: #24483
Đã bán: 7
Giá: 2.580.000 Đ
Giá duy nhất: 90.300.000 Đ

Mẫu thiết kế website có thể được bán cho nhiều khách hàng khác nhau. Với mức giá này người khác có thể cũng mua mẫu thiết kế website mà bạn đã chọn.

Nếu bạn chọn 'Giá duy nhất' thì bạn sẽ là người cuối cùng mua mẫu thiết kế website này. Ngay sau đó mẫu thiết kế website sẽ được bỏ ra khỏi danh mục và không bán cho ai khác. Chỉ có bạn và những người đã mua trước bạn được sở hữu mẫu thiết kế website này.

Lưu ý: Trong mọi trường hợp, bạn không được chuyển hoặc bán lại mẫu thiết kế website bất kể là bạn mua với giá thông thường hay giá duy nhất.